Szanowni Klienci

25 maja 2018r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 tzw Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych- z dnia 27 kwietnia 2016r), z tego powodu pragniemy Państwa poinformować, że prowadzimy Politykę Prywatności.

Państwa dane są przechowywane przez naszą firmę w sposób bezpieczny.

Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności Gabinetu Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska.

POLITYKA PRTYWATNOŚCI GABINETU REHABILITACJI I MASAŻU ANNA SKOWROŃSKA

I. DEFINICJE

Administrator: Anna Skowrońska właściciel Gabinetu Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska z siedzibą w Gdańsku 80-261, przy ulicy Gen. de Gaulle'a 2A.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik: każda osoba fizyczna będąca Klientem Gabinetu Rehabilitacji i Masażu.

Witryna internetowa: witryna internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: gabinetanny.pl.

Fanpage: fanpage Gabinetu Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska na portalu społecznościowym facebook.com.

II. PRZETWARZANIE DANYCH

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług Gabinetu Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska, witryny oraz fanpage Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usługi w przypadku nie podania przez Użytkownika niezbędnych danych.

III. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi podczas zapisywania się na wizytę (korzystając z serwisu administratora), do formularza rejestracyjnego, dane podane podczas rejestracji telefonicznej, korespondencji oraz inne dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). 2. Natomiast od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IV. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych przez Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska. Przekazane dane umożliwiają Administratorowi: - rejestrację Użytkownika na wizytę - informację o zmianie terminu wizyty - przypomnienie o nadchodzącej wizycie - udzielenie informacji o zakresie usług wykonywanych przez Administratora - rzetelne wykonywanie usług z zakresu fizjoterapii i osteopatii - przekazanie informacji marketingowych polegających na promocji Administratora oraz jego usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Na działania marketingowe Użytkownik wyraża dodatkową, dobrowolną zgodę.

V. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE ADMINISTRATORA

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych ( np. Facebook) Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką. Dane pozyskane przez witrynę i Fan Page Użytkownika wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach statystycznych dająchych informację o ilości osób odwiedzających witrynę i FanPage.

VI. ODBIORCY DANYCH

1. Administrator informuje, że na podstawie odrębnej umowy zgodnej z wymogami polityki prywatności udostępnia dane podmiotowi odpowiedzialnemu za rejestrację internetową i telefoniczną Użytkowników. Umowa nie obejmuje przekazania danych wrażliwych takich jak stan zdrowia Użytkownika.

2. Odbiorcami danych osobowych będą: osoby fizyczne zatrudnione w Gabinecie Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska zajmujące się usługami zgodnie z profilem działalności Administratora, oraz upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biuro rachunkowe (dla celów rozliczeń finansowych) oraz operatorzy płatności.

3. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4. Dane "wrażliwe" tzn. karty pacjentów zawierające informacje o stanie zdrowia Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie przez zatrudnionych pracowników. Nie są udostępniane osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie w celach świadczenia usług medycznych z zakresu fizjoterapii i osteopatii. Dane "wrażliwe" gromadzone są w bezpiecznym miejscu i przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej wizyty pacjenta.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

VII. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

2. Prawo uzyskania kopii danych na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

3. Prawo do sprostowania danych na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

4. Prawo do usunięcia danych na tej podstawie Użytkownik można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów,dla których zostały zebrane;

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą;

6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

7. Prawo wycofania zgody jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

8. Prawo do skargi w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek dotyczący realizacji praw Użytkownika, można złożyć w formie pisemnej na adres Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska lub elektronicznej na adres: kontakt@gabinetanny.pl

VIII. DANE KONTAKTOWE

W przypadku jakikolwiek pytań dotyczących polityki prywatności kontakt z Administratorem można nawiązać drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@gabinetanny.pl lub korespondencyjną: Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska ul. Gen. de Gaulle'a 2A, 80-261 Gdańsk.