Postanowienia ogólne

Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska działa w ramach firmy Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska i mieści pod adresem ul. gen de Gaulle`a 2A, 80-261 Gdańsk. Firma została założona 04.03.2013 r.

CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Firma Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska jest prywatnym gabinetem, którego celem jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów poprzez prowadzenie zabiegów fizjoterapeutycznych. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:

- wizyta fizjoterapeutyczna

- badanie funkcjonalne i fizjoterapia

- fizjoprofilaktyka

Do podstawowych zadań praktyki należy również podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu oraz dbanie o dobro Pacjentów.

I. Rodzaj działalności leczniczej

W ramach praktyki będą udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie fizjoterapii. Świadczenia te będą udzielane w Gabinetach przy ul. gen de Gaulle`a 2A w Gdańsku.

II Przebieg procesu rejestracji na świadczenia zdrowotne

1. Rejestracja Pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie pod numerami tel.: 514201740 i 585055105 lub poprzez stronę internetową www.gabinetanny.pl, z wyznaczeniem uzgodnionych z pacjentem dnia i godziny realizacji wizyty fizjoterapeutycznej.

2. Dokonując rezerwacji należy podać imię, nazwisko i telefon kontaktowy.

3. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

4. Istnieje możliwość przeniesienia zabiegu na inny termin pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie terminu co najmniej 24h przed planowaną wizytą.

III Przebieg procesu udzielania świadczeń

1. Gabinet organizuje rehabilitację w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

2. Pacjenci, którzy nie ukończyli 16 roku życia zobowiązani są do stawienia się na wizytę wraz z Rodzicem lub Opiekunem Prawnym. W przypadku osób w wieku 16-18 lat wymagane jest okazanie przed wizyta pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna Prawnego na wykonanie zabiegu.

3. Fizjoterapeuta na podstawie skierowania od lekarza specjalisty lub przeprowadzonego wywiadu, badania Pacjenta, wypełnionej Karty Pacjenta, a także na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii. Fizjoterapeuta ma prawo wymagać od Pacjenta przeprowadzenia dodatkowych badań lub odmówić wykonania zabiegu.

4. Pacjent (lub jego opiekun) wyraża zgodę na proponowane zabiegi jeśli nie posiada skierowania od lekarza.

5. Gabinet prowadzi dokumentację medyczną świadczeń oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

6. Gabinet może udostępnić dokumentację medyczną:

a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta

b) zakładowi opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeśli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych

c) innym upoważnionym organom

IV Zasady odwoływania rezerwacji zabiegu/ów oraz dokonywania opłat.

1. Pacjenci proszeni są o powiadomienie recepcji o odwołaniu wizyty najpóźniej 24 h przed terminem rezerwacji, wtedy wizyta zostanie przeniesiona na dogodny dla Pacjenta termin.

2. Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później niż 12 godz. przed planowanym wykonaniem zabiegu, zostanie pobrane 50% wartości zabiegu za niewykorzystanie zarezerwowanej wizyty.

3. W przypadku, gdy Pacjent dwukrotnie dokona rezerwacji terminu zabiegu i nie stawi się o określonej godzinie wcześniej jej nie odwołując, zostanie pobrane 100%wartości zabiegu za niewykorzystanie zarezerwowanej wizyty.

4. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, w recepcji bądź przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na dzień przed terminem zabiegu.

5. W przypadku odwołania wizyty tego samego dnia przez Fizjoterapeutę, z przyczyn leżących po stronie firmy Gabinet Rehabilitacji i Masażu Anna Skowrońska, Pacjent upoważniony jest do 30% zniżki na następny zabieg.

6. Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować skrócenie czasu zabiegu, bądź jego odwołanie.

7. Opłata za wizytę pobierana jest zgodnie z aktualnym cennkiem usług, dokonywana jest gotówką, karta płatniczą lub przelewem.

V Czas pracy

1. Gabinet jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 21.00 z wyłączeniem świąt, oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach 8-16.

2. Firma Gabinet Rehabilitacji i Masaży Anna Skowrońska zastrzega sobie możliwość zmiany czasu pracy. Informacja o zmianach będzie podana na stronie internetowej oraz przesłana mailem do współpracowników.

VI Prawa i obowiązki pacjenta

W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych pacjent ma prawo do:

1. Poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel

2. Świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach

3. Rzetelnej informacji o stanie zdrowia

4. Pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby

5. Pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia

6. Pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów

Do obowiązków pacjenta należy:

1. Przestrzegania zasad higieny osobistej

2. Posiadanie stroju sportowego podczas ćwiczeń z kinezyterapii

3. Przestrzegania zaleceń lekarza i fizjoterapeuty

4. Poinformowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji

5. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Gabinetu i przestrzegania zasad bezpieczeństwa p-poż

6. Dokonianie płatności za wykonaną usługę zgodnie z cennikiem usług, oraz za usługi z których nie skorzysał, a które zostały odwołane poźniej niż 12h przed planowaną datą wizyty.

VII Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.